Gegužės 3 – 9 dienomis vyksta pilietiškiausio mokytojo rinkimai. Kviečiame aktyviai balsuoti !!!!

Gegužės 3 – 9 dienomis vyksta pilietiškiausio mokytojo rinkimai.  Kviečiame aktyviai balsuoti !!!!  Palaikykime aktyviausius ir pilietiškiausius mokytojus ! / The voting for the Most Civic Teacher begins! You can vote for the most civic teacher or action from 3th to 9th of May!

Pilietiškiausias mokytojas ir pilietiškiausia akcija

 • VALDONĖ RASIMIENĖ „Valstybinių švenčių minėjimas“ (53%, 56 121 Votes)
 • Rolandas Meškauskas (14%, 14 673 Votes)
 • Eglė Urbanienė PILIETIŠKUMO AKCIJA „PASIDALINK“ (13%, 14 014 Votes)
 • NERINGA SINCEVIČIENĖ (11%, 11 652 Votes)
 • AUDRONĖ RAMOŠKIENĖ (5%, 5 278 Votes)
 • Vilma Pučkienė (2%, 1 649 Votes)
 • AIDA JUREŠIENĖ (1%, 624 Votes)
 • Vida Zdanienė „Išgerta arbata su administracija“ (0%, 285 Votes)
 • KAZIMIERAS DRIŽILAUSKAS "VALSTYBINĖS ŠVENTĖS KITAIP" (0%, 190 Votes)
 • Eglė Urbanienė PILIETIŠKUMO AKCIJA „PAGARBA AMŽIUI“ (0%, 179 Votes)
 • ALMA LIUTKIENĖ „Skautų būrelis“ (0%, 163 Votes)
 • KATINGO VATI (0%, 140 Votes)
 • JOANNE GILLIESPIE (0%, 137 Votes)
 • Mokytojos Laimutė Šukienė, Lina Suchorukovienė, Edita Jucienė.Jaunųjų Maltiečių veikla. (0%, 135 Votes)
 • VIRGINIJA DELTUVIENĖ (0%, 116 Votes)
 • RIMA JUODSNUKIENĖ „Gerumo akcija : PASIDALINKIME GERUMU“ (0%, 93 Votes)
 • Rasa Vaitauskaitė, Rita Margelevičiūtė “ Kaimo mokykla – kultūros židinys“ (0%, 13 Votes)

Total Voters: 70 577

Loading ... Loading ...

1. ROLANDAS MEŠKAUSKAS

(Išlaužo pagrindinė mokykla/  Išlaužas Basic School) 

Su jaunųjų šaulių būrelio nariais nuolatos dalyvaujame įvairiuose pilietiškumą, patriotiškumą skatinančiuose renginiuose, žygiuose ir akcijose. Minime šias valstybines šventes: Konstitucijos, kariuomenės dieną, sausio 13 – ąją, vasario 16 – ąją ir kovo 11 – ąją dienas. Šių renginiu metu ugdomas mokinių pilietiškumas, meilė Tėvynei, pagarba vienas kitam ir lyderystė.

We regularly participate in various civic sense, patriotism promoting events, marches and campaigns with the members of organization of Young Riflemen. We always commemorate the following public feasts: the Constitution, the Army Day, Freedom Defenders‘ day, State‘s Restoration Day and The Independence Day. The students‘ citizenship, love of the motherland, respect one another and leadership are educated during these events.

          

     


 *************************************************************************************

2. Eglė Urbanienė    PILIETIŠKUMO AKCIJA „PASIDALINK“

(Išlaužo pagrindinė mokykla/  Išlaužas Basic School) 

Problema/taisytina situacija. Pilietiškumo akcija „Pasidalink“ tiesiogiai susijusi su į dalyką (gimtąja kalba) integruojama etnokultūros programa (Senieji lietuvių darbai. Duonos kepimas). Pastebėta, jog dažnai nenoriai su kitais pasidaliname tuo, ką patys sukuriame, pagaminame. Labiau esame linkę dalintis su pačiais artimiausiais draugais arba šeimos nariais. O pro išalkusius, nuskriaustus, liūdinčius nepažįstamuosius ar tolimesnius pažįstamus žmones tiesiog praeiname, ir tiek.

Aprašymas. Mokiniai dalyvauja edukacinėje programoje „Duonos kelias“ Prienų krašto muziejuje. Mokosi kepti duoną, savo rankomis suteikti jai formą, sušildyti kepalėlį savo rankelėmis. Muziejininkai iškepa KIEKVIENO mokinio suformuotą duonos kepalėlį bei KIEKVIENAM padovanoja, pagarbiai įdėtą į lininį maišelį. Veiksmai: mokiniai, parsivežę savo duonos kepalėlį, pavaišina (pasiūlydami atsilaužti) kuo daugiau artimesnių bei tolimesnių draugų, mokytojų, mokyklos darbuotojų, nepažįstamųjų gatvėje, aišku, ir šeimos narių. Refleksija po akcijos: KAM mums to reikia? KODĖL svarbu? KAS mums iš to? KAIP jaučiausi dalindamasis? KAIP reagavo/jautėsi tie, kurie priėmė mūsų dosnumą? KĄ jie sakė atsilaužę/lauždami duonos?

Mokinių mintys/atsakymai: KAM…?  nes privalome padėti vieni kitiems išgyventi/ kad didžiuotumėmės savimi. KODĖL SVARBU? Nes galime išgelbėti gyvyb3/tokiu būdu susirasti draugų /nes žmogui tai charakteringa. KAS IŠ TO…? džiaugsmas/pasitenkinimas/man neužteko. KAIP…? puikiai/gerai/normaliai/šiek tiek sutrikęs.  KAIP REAGAVO…? nustebo/nenorėjo laužti/ dėkingai/šypsojosi. KĄ SAKĖ…? ačiū.

Problem/repairable situation. This Citizenship Action „Let‘s Share“ is directly connected with the Ethno programme integrated into Mother Tongue (Lithuanian) subject (ancient Lithuanian works. Bread baking). It is noticed that we don‘t sometimes want to share our own things, food, etc with others. More often we share the items with our family members or closest friends. But we usually go by hungry, lonesomes or disadvantaged strangers not taking care of their inner conditions.Planuojama kaita. Akyliau pastebėsime žmones, kuriems reikia kokios nors pagalbos; tapsime vaišingesni, drąsesni siūlydami savo pagalbą ar priimdami ją iš kitų; labiau gerbsime savo bei kitų žmonių atliktus/sukurtus darbus/produktus. Tapsime draugiškesni vieni kitiems.

Discription of the movement. So, the students participate in the educational programme „The Way of Bread“ in the museum of Prienai Region. They learn to bake bread, to give the loaf a form by themselves, to warm the loaf with their hands. The adults, who are organizing the programme, bake each loaf made by the students and give them to the students as a gift in a linen bag. Actions: the students bring the gifts to the school and share it with the teachers, school staff, close and not so close friends, strangers in the street and, of course, family members. Sharing as many persons as they can. Reflection after the action: sitting in a circle we expressed our own impressions/ideas/thoughts: WHY do we need it? WHY is it important for us? WHAT benefit for us? HOW did you feel while sharing? HOW did others feel while taking pieces of your bread? WHAT did they say?

The students answers: WHY…?  because we have to help each other to survive/in order to be proud of ourselves. WHY...? because we can save lifes/we can make new friends in such a way/because human beings do it. WHAT BENEFIT? Happiness/satisfaction/no piece of bread left for me. HOW...? fantastic/ok/normally/a little bit confused. HOW…? surprised/didn‘t want to/ thankful/smiled/ WHAT…? thanks.

Planned changes. We will easier recognize the persons who need our help; we will become more hospitable, braver while suggesting others our own help or accepting others‘ help. Also we will become more respectful to ther people creations, works, products. We will become friendlier to each other.

  

  


 *************************************************************************************

3. Eglė Urbanienė  PILIETIŠKUMO AKCIJA „PAGARBA AMŽIUI“

(Išlaužo pagrindinė mokykla/  Išlaužas Basic School) 

Problema/taisytina situacija: dažna nepagarba žmogaus amžiui; empatijos jausmo trūkumas (jaunystė – senatvė, sveikas – ligotas/neįgalus, stiprus – silpnas/bejėgis), kartų nesusikalbėjimas, kitokio žmogaus nepriėmimas, nesupratimas. Galimybė atsirasti patyčioms.

Aprašymas. Pasitelkiami menai – muzika (mokyklos choras, solistės, ansamblis, dūdelių kapela), teatras (improvizacijos), šokis (pradinukų bei vyresniųjų mokinių šokių grupės), poezija, mokinių kūryba (pasaka apie pagarbą), estetinis ugdymas. Ruošiamas koncertas Prienų globos namų gyventojams, į kai kuriuos pasirodymus įtraukiant ir senus, pasiligojusius, neįgalius globos namų žmones. Besiruošiant ne tik repetuojami pasirodymai, bet su mokiniais kalbamasi apie žmogaus gyvenimą, amžiaus pakitimus, skirtumus tarp jauno ir garbingo amžiaus žmogaus; kaip pagarbiai bendrauti – pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti, prisiliesti ir kt., kad pagyvenęs žmogus jaustųsi neužmirštas, neatstumtas, reikalingas. Koncerte mokyklos Grožio studijos merginos parodo ypatingą dėmesį seneliams: skambant mokinių choro dainai „Kalėda“, pasikvietusios keletą globos namų moterėlių, šukuoja žilus jų plaukus, glosto galvas, maloniai kalbina, padeda sugrįžti į vietas. Pastebima savaiminė mokinių savanorystė: Gertrūda, rodydama iniciatyvą, į salę padeda įvažiuoti moteriai, sėdinčiai neįgaliojo vežimėlyje, suranda patogią jai vietą.

Planuojama kaita. Tikėtina, kad mokiniai pradės geriau sutars su vyresnio amžiaus mokytojais, tėvais, savo seneliais, mokyklos darbuotojais. Sumažės patyčių atvejų/konfliktinių situacijų su vyresniais žmonėmis. Sustiprės empatijos vertybė. Pasireikš savanorystės globos/neįgaliųjų namuose atvejų. Sustiprės pilietinė pozicija, atsiras  pagarba žmogaus amžiui.

Problem/repairable situation. Disrespect to the aged people; the lack of empathy (youth-old age, healthy – unhealthy/hadicapped, stong – weak/incapable), generations gap, intolerance to differences. Possibility to appear bullying.

Description of the movement.

The Arts  – music (choir of the school, soloists, ensemble, pipes‘ band), theatre (improvisations), dance (primary and higher classes students‘ dance groups), poetry,  creation works of students (the tale about respect), esthetics education – are invoked. The concert in the Aged People House in Prienai is being prepared. Old, disabled, diseased people are going to be involved into some performances.  While preparing  the discussions with the students about human life, ages, differences between young and old people are on focus. Also the students learn how respectful they should communicate with aged/disabled people  to make them feel needful, respectful. In the performance the girls of our school‘s Beauty Studio show special attention to the aged people: while our choir is singing a song „Kalėda“, they are inviting some aged women to sit in special chairs, the girls are brushing their gray hair, stroke it, kindly talks to the women, help to return to their seats. Spontaneous volunteering of the students is being noticed: Gertrūda, showing initiative, is helping the women sitting in a wheelchair to come into the concert hall and finds a comfortable place in the assembly hall to observe the performance.

Planned changes.  It is possible that the students will start to get better on with older teachers, school staff,  parents, grandparents. The bullying/conflicts with older people will decrease.  Empathy sense will be strengthen.  The cases of volunteering in the Aged/disabled houses will appear. Civil position of the students will intensify,  and they will become more repectful to the human age.

  

  


 *************************************************************************************

4. AUDRONĖ RAMOŠKIENĖ   (Išlaužo pagrindinė mokykla/  Išlaužas Basic School) 

Nuo 1997 m. vadovauju mokykloje Lietuvos skautų organizacijai. Lietuvos skautija – savarankiška, progresyvi organizacija, kurianti sąlygas narių ugdymuisi per skautiškas ir žmogiškąsias vertybes. Didelis dėmesys skiriamas pilietiškumo ugdymui. Su jaunaisiais mokyklos skautukais dalyvaujame  mokyklos, rajono bei respublikiniuose renginiuose, akcijose, žygiuose. Prieš daugelį metų Skautijos inicijuota akcija – Betliejaus ugnis – mokykloje virto tradiciniu Advento laikotarpio renginiu. Visą Advento laikotarpį gaminami atvirukai ir dovanėlės. Gerumo akcijos metu kartu su Betliejaus ugnimi išnešiojami visiems Išlaužo bendruomenės nariams. Refleksijos metu mokinai atsiliepia: „Nuoširdu“, „pasminga veikla“, „noriu visada taip padėti žmonėms“, „noriu, kad pasaulyje būtų daug meilės, vilties ir taikos“…

I have been leading the Scouts organisation since 1997. The Scouts is a self-leading and progressive organisation in which values and civic seanse is on focus. We usually participate in each school event, action, march and commemorate State celebrations. In our school The Scouts initiate traditional event of Advent. This event is closely connected with the bringing saint Bethleum Fire and the action „kindness“. The students make Christmas gifts and cards. After that the gifts are brought to the members of  Išlaužas village community.

    


 *************************************************************************************

 

 

 

5.  Mokytojos  Laimutė Šukienė, Lina Suchorukovienė, Edita Jucienė. Jaunųjų Maltiečių veikla. 

( Prienų „Ąžuolo“ progimnazija)

Sriuba senoliams ir kitos Jaunųjų maltiečių veiklos

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Jaunųjų maltiečių grupė susikūrė prieš metus laiko. Šiuo metu grupę sudaro  aštuoniolika savanorių, kurie negailėdami savo laikų ir jėgų skuba pas tuos, kuriems reikalinga pagalba, rūpestis, šiltas  ir jautrus žodis. Nuo šių metų sausio mėnesio Prienų mieste pradėtas vykdyti projektas „Maistas ant ratų“. Tai vienas seniausių maltiečių projektų, kai vienišų ligotų senelių namus du kartus per savaitę pasiekia karšta sriuba,  simboliškai vadinama „Maltiečių sriuba‟. Tad MOPT savanorėms padeda ir mūsų progimnazijos Jaunieji maltiečiai, kurie skuba pas senolius, kuriems reikia ne tik karšto dubenėlio sriubos, bet ir šypsenos,  pabendravimo, pabuvimo su tuo, kas tave išgirs ir išklausys. Kiekvienas maltiečio apsilankymas senelių namuose yra laukiamas ir be galo  svarbus. Balandžio 8 d. Jaunieji maltiečiai dalyvavo pavasarinėje „Maisto  banko“ akcijoje, kurios metu  rinko produktus savo globojamiems senoliams. Prieš Velykas juos aplankė, apkabino, pasveikino su  artėjančiomis šventėmis  ir įteikė maisto paketų dovanėles. Šilti  apsilankymai pralinksmino senelius, atnešė pavasariškos nuotaikos ir šilumos, kuri sušildė jų širdis ir padėjo suprasti, kad jie neužmiršti ir tikrai nėra vieniši. Jaunieji maltiečiai  yra nuolatiniai pagalbininkai Prienų globos namuose, kuriuose visada laukiama jų pagalba ir dėmesys. Mokiniai su savanorėmis mokytojomis  padeda tvarkyti aplinką, biblioteką, su globos namų gyventojais gamina rankdarbius, sutvarko anapilin išėjusiųjų kapus. Rengia ir organizuoja koncertus, kurie kaskart praskaidrina ten gyvenančiųjų kasdienybę, atneša jautrių emocijų akimirkų, džiaugsmo. O ir patys seneliai pamoko Jaunuosius maltiečius, pasidalina savo gyvenimiška patirtimi. Liaudies išmintis byloja: „Daryk gera  kitiems, ir gėris sugrįš dvigubai“.

Teachers  Laimutė Šukienė, Lina Suchorukovienė, Edita Jucienė.

( Prienai „Ąžuolas“ Progymnasium)

Activities of the young Order of Malta volunteers

     A year ago a group of volunteers from “Ąžuolas” school in Prienai started helping the Order of Malta. Today there are 18 volunteers in the group.  This January a project called “Food on the Wheels” started in the town of Prienai. Thanks to this project a bowl of warm soup is delivered twice per week to 14 lonely seniors that live in our town. The young volunteers from “Ąžuolas” school are helping with the delivery of the soup. On the 8th April the young volunteers were participating in the spring edition of the “Food Bank” project where a lot of food products were collected. Just before the Easter children visited the seniors, hugged them and delivered gifts – the food that was collected during the project. The young volunteers always help in the senior care home in Prienai. Children and their teachers visit the care home, organize concerts with them, help in cleaning the garden or the library. Additionally children spend time with seniors doing art crafts and help to take care of the graveyards of the ones that have already left us. 

   

 *************************************************************************************

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

6. ALMA LIUTKIENĖ     „Skautų būrelis“ 

( Prienų „Ąžuolo“ progimnazija /  Prienai „Ąžuolas“ Progymnasium)

Skautų veiklos

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos skautų būrelis yra Prienų skautų tunto padalinys, todėl dalyvauja visose tunto sueigose ir renginiuose. 2016 m. spalio mėn. progimnazijos skautai organizavo rudeninę Prienų skautų tunto sueigą „Padėkime draugui“, kurios metu jaunesnieji skautai mokėsi pamatyti, suprasti šalia esantį draugą. Daugelį skautoramose atliekamų užduočių mokiniai turėjo padaryti kartu su draugu. Kalėdinėje sueigoje, kuri vyko Išlaužo pagrindinėje mokykloje, padedami vyresniųjų skautų, jaunesnieji gamino kalėdinius sveikinimus.

2016 m. gruodžio 17 d. kartu su skautais iš Veiverių po Prienų miestą nešiojome Betliejaus taikos ugnį, dalinome ją įstaigoms, miesto žmonėms.

 2016 m. vasario 15 d. vykome į Išlaužo pagrindinę mokyklą, kur dalyvavome netradicinės ugdymo dienos užsiėmimuose ir mokėme bendruomenės narius šokti pačių išmoktus lietuvių liaudies šokius. Dalyvavome dviejų dienų sueigoje, skirtoje Vasario 16 – ajai paminėti.

Kovo mėn. 3 d. dalyvavome progimnazijoje organizuotoje vakaronėje „Tu mums viena“, kartu su liaudies šokių būrelio nariais dalyvius mokėme šokti folklorinius lietuvių liaudies šokius.

Kiekvienais metais dalyvaujame skautiškos dainos konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“, kuriame būtinai turime išmokti ir padainuoti savo krašto liaudies dainą. Džiaugiamės, kad kasmet esame vieni iš konkurso nugalėtojų.

Kassavaitinėse sueigose mokomės padėti vieni kitiems, išgirsti vieni kitus žaidžiant skautiškus žaidimus ar atliekant įvairias užduotis.

 The activities of Scouts

The scouts organization from Prienai „Ąžuolas“ pre-gymnasium  is the sector of the whole Prienai scouts community so they take part in all events and gatherings. In October, 2016 the scouts of the pre-gymnasium organized the autumn meeting of Prienai scouts called „Let’s help the friend“. During the meeting the scouts learned to see, to understand the friends beside them. The most of tasks should have been done by the students and their friends.

  In Christmas meeting,  which took place in Išlaužas basic school, the younger scouts made the Christmas greetings with the help of elder scouts.

  On 17th December, 2016 together with scouts from Veiveriai we brought the Bethlehem’s Peace Flame in Prienai town, shared it with offices and citizens of the town.

  On 15th February we went to Išlaužas basic school where we participated in the activities of untraditional development day and taught the community members to dance the folk dances they learned themselves. We took part in a two-day-long meeting to dedicate the 16th February.

  On 3rd March we participated in the get-together event organized in the pre-gymnasium „You are the One“ where together with the members of the folk dances we taught  to dance the Lithuanian national dances.

  Every year we take part in the competition of the scouts song contest „I’ve heard a lot of beautiful songs“. We have to prepare a new folk song from our region for it. We are happy that we are the winners every year.

 In every week meetings we learn how to help each other, to hear each other playing the scouts’ games and doing various activities.


 

 

 *************************************************************************************

 

 

 

 

7. Rasa Vaitauskaitė, Rita Margelevičiūtė „Kaimo mokykla – kultūros židinys“

( Prienų „Ąžuolo“ progimnazija /  Prienai „Ąžuolas“ Progymnasium)

      Prienų  ,,Ąžuolo“ progimnazijos  Ašmintos daugiafunkciame centre yra tradicija minėti valstybines šventes, rengti etnografines vakarones.  2016-2017 m. m. parengta meninės programos ir koncertai  Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai paminėti. Senieji kaimo papročiai ir tradicijos puoselėjama rengiant etnofrafines vakarones, švenčiant kalendorines šventes. Mokiniai kartu su tėveliais, seneliais ir mokytojomis parengė etnografines programas: ,,Duonutė šventa“, ,,Ilgi  Advento vakarai“, ,,Pakilo saulutė, pabudo bitutė“,  ,,Pavasario laikas – dirba senas ir vaikas“. Su parengtomis programomis dalyvaujame  rajoniniuose renginiuose, seniūnijos ir kaimo šventėse.Džiugu, kad į kultūrinę veiklą  noriai įsitraukia Ašmintos kaimo bendruomenės įvairaus amžiaus žmonės.

„Village school – hearth of our culture“

    There is a tradition to commemorate national and yearly feasts in Ašminta multifunctional centre of Prienai ,,Ąžuolas“ progymnasion.     During the 2016-2017 school year there were organized conserts and artistic programmes to mark ihe 13 in of Jenuary, the 16 og February and the 11in of March.  The old customs and traditions of our village are cherished in ethnographical get- togethers or during the yearly feasts of calendar. School children, their parents, grandparents and teachers have organized these ethnographical programmes: „Saintea Bred“, „Long evenings of Advent“, „The sun  rose and the bus woke up“, „An old man and a child work  during spring time“.  The same programmes are presented  during regional  events and  feasts of Ašminta willage. It is great pleasure that people of different age take part in these programmes. 

        

   

 

 

 

 


 

 

 *************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

8. Vida Zdanienė  „Išgerta arbata su administracija“ 

( Prienų „Ąžuolo“ progimnazija /  Prienai „Ąžuolas“ Progymnasium)

Mažiausiai 342 (tiek mokinių dalyvavo) puodelius arbatos per pastaruosius penkis mėnesius Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos  4 – 8 klasių mokiniai išgėrė netradicinių klasių valandėlių „Arbatos puodelis su administracija“ metu. Prie gardžia arbata ir šviežiais pyragaičiais kvepiančio stalo progimnazijos administracija – direktorė ir dvi pavaduotojos ugdymui – supažindino mokinius su administracijos sąvoka, vadovų veiklomis, atsakinėjo  į  dominančius klausimus: kokį dalyką dėstote, kada apsisprendėte ir kodėl tapote mokytoja ir kt. Kiekvienas mokinys pasakojo apie įsipareigojimus ir atsakomybes klasėje, mokykloje ir namuose, dalinosi patirtimi rūšiuojant šiukšles, gaminant maistą, prižiūrint brolį ar sesę, auginant gyvūnus…         

 Mokinių mintys po renginio:

valandėlė buvo puiki, turėjau galimybę geriau pažinti naujus klasės draugus, sužinoti apie

administracijos darbą ir ne tik… (5a);

pirmą kartą dalyvavau tokiame pokalbyje su mokyklos administracija, buvo naudinga,

kalbėjomės apie tikrai aktualius dalykus ir ką keisti mokykloje (7a);

patiko netradicinė pamoka, galėjo būti drąsesni mokiniai. Galėtų būti ir daugiau tokių

valandėlių (7c).

 Klasių auklėtojų mintys po renginio:

labai prasmingas renginys, ugdantis mokinių organizacinius gebėjimus, atsakomybę,

pilietiškumą, bendruomeniškumą, lavinantis mokinių bendravimo įgūdžius, pagarbą kitų nuomonei;

netradicinė aplinka ir šiltas bendravimas;

tai naujovė;

įdomu, neįprasta, džiugu.

Administracija stengėsi išgirsti, išklausyti, suprasti, kodėl ir kiek laiko progimnazijos mokiniai praleidžia prie kompiuterio ar telefono, kokie jų pomėgiai, kaip supranta pilietinių pareigų vykdymą. 

„The Tea drunk with administration“

   At least 342 (the number of students participated) cups of tea were drunk during the last five months by the students from Grades 4-8 in Prienai „Ąžuolas“ pre-gymnasium during the untraditional class meetings „A Tea cup with Administration“.

  By the table laid with delicious tea and fresh cakes  the pre-gymnasium’s administration – the headmaster and two deputies – let the students know the meaning of administration, thei work,answered the students’ questions: what subject they teach, what they have decided to become a teacher, etc. Each student told about the duties  and responsibilities in the classroom and at home, shared their experience in recycling litter, making food, looking after brother or sister, bringing up the pets…

 The students’ thoughts after the meeting:

that was the ideal meeting, I had an opportunity to know my classmates better, to know the job  of administration and so on (5a);

I took part in such a discussion- meeting with the school administration for the first time, it was useful, we have talked about recent affairs and future changes at school (7a);

It was nice to have an untraditional lesson, the students could have been braver; it would be nice to have more such lessons (7c).

 The ideas of class teachers after the meeting:

a really useful event developing the students’ organizational skills, responsibility, civicity, sociality, extending the students’ communicative skills, a respect to others’ opinions;

untraditional place and warm communication;

it’s a novelty;

interesting, unusual,enjoyable.

  The administration tried to hear, to realise why and how long the students spend time by the computer or the telephone, what  their hobbies are, how they understand the realization of the civic duties.

 


 *************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

9. RIMA JUODSNUKIENĖ   „Gerumo akcija : PASIDALINKIME GERUMU“

( Prienų „Ąžuolo“ progimnazija /  Prienai „Ąžuolas“ Progymnasium)

             Pasidalinome  gerumu

          Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenė jau ketvirtą kartą surengė akciją „Pasidalinkime gerumu“   Maltos ordinui paremti. Lapkričio – gruodžio mėn.  mokiniai namuose su tėvais ir mokykloje su  mokytojomis gamino įvairius meninius darbelius.  Kalėdinėje labdaros  mugėje  savo pagamintus darbelius pardavė ir gautus pinigėlius paaukojo tam, kad mūsų miesto   vienišiems seneliams visus metus  būtų nešama į  namus sriuba.

        Šią Kalėdinę akciją apjungė pradinių klasių mokinių ir jų mokytojų paruošta muzikinė Kalėdinė pasaka „Nauji karaliaus drabužiai“. Džiaugiamės, kad susirinko pilna mokyklos salė tėvelių, mokytojų, mokyklos bendruomenės narių, svečių, kurie taip pat  aukojo kilniam tikslui.

        Akcijos metu iš viso buvo surinkta 1339,02 euro. Paaukoti pinigai  naudojami pagalbos teikimui  nepasiturintiems, vienišiems, pagyvenusiems žmonėms Prienuose.

        Mes, organizatoriai, dėkojome progimnazijos bendruomenės nariams už gerumą ir dosnumą, supratingumą ir norą pagelbėti žmonėms, kuriems labai reikalinga mūsų pagalba.

    Let’s share the kindness

    This year it was the fourth time when the community of “Ąžuolas” school organized a project “Let’s Share the Kindness” in order to help the Order of Malta. The preparation started already at the end of November 2016 when children and their teachers were making art crafts for the annual Christmas fair. The whole month of December people could buy these art crafts made by children at school or at home with the help of their parents. All the money received were donated to the Order of Malta so that all the lonely seniors in our town would get a bowl of warm soup during the year of 2017.

   The Grand Final of this project was a musical theater peace put together by the pupils and teachers of the primary school – a Christmas fairytale called “New Clothes for the King”. We were extremely happy to welcome all the parents, teachers, other school community members and guests. We received their support as well – everyone donated for the Order of Malta.

    During this project we managed to collect 1339,02 euros. All this money is used in the town of Prienai to help poor, lonely senior people.

   On behalf of all the organisers I would like to thank the community of the school for their kindness, understanding and the will to help people that really need our support.

 

 


 

 

 

 *************************************************************************************

 

 

 

 

 10Katingo Vati

In Grade 3 we looked at different ways to raise money for the school, as well as donate to charity. The students did jobs around the school
and with their collective payment they bought materials which they then used to create crafts to sell at our Christmas Fair. Before selling their creations the children went to the other classes and asked for their opinion on how they should use the money. In the end, the money that was raised from Grade 3’s fair was used to buy fun learning games from the Roald Dahl website which automatically included a donation to the Roald Dahl charity.  The pictures are from the Christmas Fair and examples of the posters when children were advertising the event.

 Nella classe 3a, abbiamo pensato di varie modi per fare soldi sia per la scuola che per donare alla carita. Gli studenti hanno fatto varie lavori intorno la scuola, chiedendoli degli insegnanti e nella mensa. Con i soldi che hanno guadagnato hanno poi comperato materiale per creare oggetti da vendere al nostro mercato di Natale.
Prima di vendere le loro creazione, sono andati nelle varie classe per chiedere come dovevono usare i soldi. Nel fine, i soldi raccolti dal mercato sono stati usati per comperare giochi educativi per la scuola dal sito di Roald Dahl, che automaticamente include una donazione ad una carita.

   

 

 

 

 

 


 *************************************************************************************

 

 

 

 

 

 11.  Joanne Gillespie

 

Grade 5 from St Thomas’s studied various forms of government from ancient history, from the birth of democracy in ancient Greece, to its development in ancient Rome. They then organised a trip to the local town council, where they met with the deputy mayor and some councilors. They asked questions, and found out how people participate in a modern democracy, and what role children can play. They then took this information back to school, and reported to the school council. They are preparing to share their knowledge with their counterparts in Lithuanian schools involved in the project.  

Come Posso Participare?

La classa 5a di St Thomas’s hanno studiato i vari forme di governo, dalla nascita di democrazia in Grecia antica ad il suo sviluppimento in Roma antica. Poi hanno organisato una gita al comune locale, dove hanno incontrato il vice sindaco, e membri delle giunte. Hanno fatto domande, e hanno scoperto come la gente puo participare in una democrazia moderna, includendo come i bambini possono participare. Poi hanno portato le informazione a scuola, dove le hanno divise con la student council. Stanno preparando a dividere la loro conoscenza con le classe delle scuole Lituanie che sono coinvolite nel progetto.

             

   


 

 *************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 12.  VALDONĖ RASIMIENĖ   „Valstybinių švenčių minėjimas“

(Išlaužo pagrindinė mokykla/  Išlaužas Basic School)

Didžiausia problema, su kuria susidūriau pradėjusi dirbti mokykloje, buvo mokinių abejingumas, nedalyvavimas Lietuvos valstybinių švenčių minėjime. Norėdama sudominti ir pritraukti mokinius sugalvojau netradicinį sprendimą – surengti šokių konkursą Nepriklausomybės (vasario 16- osios ir kovo 11 – osios) dienų minėjimui. Pirmaisiais metais visų klasių kolektyvai šoko valsą, antraisiais – ča ča ča. Nustebino tai, kad dalyvavusių mokinių aktyvumas buvo labai didelis, visi jautėsi įtraukti ir laimingi. Dar viena akcija, kurią panaudojau minint Nepriklausomybės dienas buvo visos mokyklos bendruomenės linijinis šokis Lietuvai. Ši akcija ne tik suvienijo mokyklos bendruomenę, bet ir sustiprino visų pilietiškumą. Dalyvavimas pilietinėse akcijose išpildė pagrindinį tikslą – ugdyti mokinių ir mokyklos bendruomenės narių pilietiškumą ir atsidavimą Lietuvai.

   The main issue I had to address after starting to work at school was students’ indifference towards Lithuanian national celebrations and their refusal to take part in activities related to it.  In order to boost students’ motivation and to strengthen their willingness to get engaged, I managed to come up with an unconventional plan for the celebration of Lithuanian Independence days (16th of February and 11th of March) – the dance contest. The first year participants of the contest were invited to dance waltz and the second they all danced cha-cha-cha. It was a pleasant surprise to receive an unexpectedly big number of participants who demonstrated their great interest in the project, motivation and sense of satisfaction.

The line dance for Lithuania was my another idea in a search for new forms in celebrating National days. This project not only united the hole school community but also was a great way to strengthen our sense of citizenship.

The initiation of such civic campaigns helped me to achieve one of goals which is very important for me as a teacher –  fostering active citizenship among the students and school community members, encouraging  their commitment to Lithuania, our home land.

 


 

 

 *************************************************************************************

 

 

 

13.  VIRGINIJA DELTUVIENĖ    ( Skriaudžių pagrindinė mokykla / Skriaudžiai Basic School)

Problema. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvaudavo 1-2 pilietiškumo akcijose per mokslo metus.

Akcijos tikslas – įsitraukti į pilietiškumo akcijas rajono ir respublikos lygmenyje. Vaikams trūksta žinių, kodėl būtinas atsakingumas rūšiuojant šiukšles, laikantis taisyklių visur ir visada.

Pasiekimai.

 1. Padedami mokytojų ir tėvelių surengė pilietinę akciją, skirtą Žemės dienai. Rašė laišką žemei kartu su rajono mokyklų vaikais. With the help of parents and teachers there has been a public event to celebrate Earth day. Children wrote a letter to the Earth.
 1. Dalyvavo pilietinėje akcijoje, skirtoje pagerbti Laisvės gynėjus. Participated remembering independence defenders
 1. Prisijungė prie Europos atliekų mažinimo savaitės ir atliko tyrimą – „Kokių pakuočių namuose daugiausia?“. Joined in Europe waste reducing week‘s events and conducted a survey „What packages do we have the most at our home“
 1. Lietuvių tradicinės šventės „Metų ratą pasukus“. Lithuanian traditional celebration „Of the Year by turning the wheel“.
 1. Pilietiškumo-savanorystės akcija „Sutvarkykime apleistus kapus“. Participated in public and voluntary event „ Let‘s clean abandoned graves“.
 1. Dalyvauta organizuojant pilietiškumo renginį „Užgavėnės“. Students participated in „Uzgavenes“ (Shrove Tuesday).

  Pre-schoolers have participated in 1-2 public events during the school year. 

The aim of this movement was to involve the children in public events in municipality and in the country. Children do not have sufficient knowledge about waste sorting and the idea that they have to do this everywhere and always.

Achievements.

 1. With the help of parents and teachers there has been a public event to celebrate Earth day. Children wrote a letter to the Earth.
 1. Children participated remembering independence defenders.
 1. Joined in Europe waste reducing week‘s events and conducted a survey „What packages do we have the most at our home“
 1. Lithuanian traditional celebration “Turning the wheel Of the Year“.
 1. Participated in public and voluntary event “Let‘s clean abandoned graves“.
 1. Students participated in „Uzgavenes“ (Shrove Tuesday).

 

 

         

 

 

 

 

 

 *************************************************************************************


14. VILMA PUČKIENĖ    (Skriaudžių pagrindinė mokykla / Skriaudžiai Basic School)

Problema. Pilietiškumo idėjos akcentuojamos tik valstybinių švenčių metu, mokiniams trūkta žinių apie etnokultūrines tradicijas.

Nusprendėme dalyvauti su  1–7 klasių mokiniais veiklose ugdančiose jų pilietiškumą ir etnokultūrines tradicijas.

 Pasiekimai.

 1. Pasitikome rudenį su šokančia Lietuva – mokykloje organizuotos etnokultūrinės pertraukos mokiniams.
 1. Dalyvauta su mokiniais respublikiniame renginyje „Tautosakos malūnas“.
 1. Dalyvauta Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis 2017 “

4. Šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvėse “Patrepsynė”.

5. Dalyvauta  etnografinėje vakaronėje „Tu mums viena“ Prienų „Ąžuolo progimnazijoje.

Public ideas are mostly important during bank holidays, students lack information about ethnic culture. Thats why we decided to participate in the events which develop public awareness and ethnic culture with 1 – 7 class students.

 1. We met autumn together with dancing Lithuania – students had ethnic culture breaks.
 1. Students participated in the event „Folklore mill“ 
 1.  Students aprticipated in the Lithuanian folk artist contest „Tramtatulis 2017“
 2. Students prepared the programme for folk dances contest “Patrepsyne“
 3. Students took part in ethnografical event in Prienai “Azuolas“ praegymnasium dedicated to National Holidays.

 

     

 

 

 

 

 

 


 

 *************************************************************************************

15. NERINGA SINCEVIČIENĖ     ( Skriaudžių pagrindinė mokykla / Skriaudžiai Basic School)

 Problema. Pilietiškumo idėjos akcentuojamos tik valstybinių švenčių metu.

Todėl su pradinių klasių mokiniaisnutarėme įsitraukti į pilietiškumo akcijas ir etnokultūrinių vertybių puoselėjimą.

 Pasiekimai.

 1. Organizuotas renginys 1–4 klasių mokiniams „Ar verta žinoti senuosius papročius?“ There was an event for 1 -4 class students „Do we need to know our old traditions?“
 1. Dalyvauta pilietinėje akcijoje, skirtoje pagerbti Laisvės gynėjus „Nuoširdus Ačiū už laisvę“. Students participated in public event to remember freedom defenders „ Thank you for the freedom“.
 1. Dalyvauta organizuojant pilietiškumo renginį „Užgavėnės“. Students participated in „Uzgavenes“ (Shrove Tuesday).
 1. Pilietiškumo-savanorystės akcija „Sutvarkykime apleistus kapus“. Students participated in public – volunteering event „Let‘s clean abandoned graves“.
 1. Etnokultūrinių tradicijų ugdymas, organizuotas rajoninis 1–4 klasių mokinių karpinių konkursas „Močiutės skrynią pravėrus…“ There was an ethnic paper pattern cut training for the 1 – 4 class students „When you open grandma‘s chest“.
 1. Organizuotas senųjų tradicijų renginys (Adventinė vakaronė), priešmokyklinio skyriaus vaikams bei 1–4 klasių mokiniams. Organized old tradition event for students preschool and 1–4 grades.

 

The problem we solved with our class is that Civic ideas are mostly accented  during public holidays.

Thats why we decided to involve primary school students in public events and nourishing of ethnic ideas.

 1. The event for 1 -4 class students “Do we need to know our old traditions?“ was organized .
 1. Students participated in public event to remember freedom defenders “Thank you for the freedom“.
 1. Students participated in „Uzgavenes“ (Shrove Tuesday).
 1.  Students participated in public – volunteering event “Let‘s clean abandoned graves“.
 1.  There was the ethnic paper  cutting contest for the 1 – 4 class students “When you open grandma‘s chest“ organized.
 1. Organized old tradition event for students of preschool and 1–4 grades.

 

        

 

 

 

 

 


 *************************************************************************************

 

 

16. AIDA JUREŠIENĖ    (Skriaudžių pagrindinė mokykla / Skriaudžiai Basic School)

Problema. Tik 20,7 proc. 5–10 kl. mokinių gali ką nors pasiūlyti sprendžiant mokyklos reikalus, pilietiškumo idėjos akcentuojamos tik valstybinių švenčių metu.

Planuojami veiksmai.

Įsitraukti į pilietiškumo akcijas rajono ir respublikos lygmenyje, skatinti mokinių savanorystę ir jų idėjų įgyvendinimą.

 

Pasiekimai.

 1. Mokykloje pradėjo veikti šaulių būrelis, bendradarbiaujama su Lietuvos šaulių sąjungos atstovais. A club of riflemen’s was established in school and school started collaboration with Lithuanian Riflemen‘s Union.
 1. Visi 5–10 klasių mokiniai sugalvojo po iniciatyvą ir jas įgyvendins iki 2016–2017 m. m. pabaigos. All students from classes 5 – 10 created public event and will implement them till the end of 2017.
 1. Visi 5–10 kl. mokiniai dalyvavo viktorinoje–konkurse „Aš – lietuvis“. Students from 5th till 10th classes participated in quiz competition „I am Lithuanian“.
 1. 8 kl. mokiniai rajoninėje konferencijoje skaitė pranešimą „Socialinė veikla: savanorystė ar prievolė“. Students from the 8th class read a report in municipalities conference „Social activities: volunteering or duty“.
 1. Įsteigtos nominacijos mokiniam už pilietiškus poelgius. Jas gavo 4 mokiniai.4 students were awarded for doing public deads.
 1. Bendradarbiauta su Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos mokiniais ir organizuota bendra pamoka 8 klasės mokiniams „Kaip mes suprantame pilietiškumą?. 8th class students had a joint lesson with the students from Prienai Islauzas school „How do we understand public spirit“.
 1. Mokinių tarybos nariai dalyvavo rajoninėje konferencijoje „Aš – lyderis“ ir skaitė pranešimą. Member of the school union participated in conference „ I am a leader“ and read a report.
 1. Įgyvendinta Tolerancijos diena, pilietinių vertybių idėjos ant mokyklos langų. Day of tolerance was implemented, public ideas were presented on school windows.
 1. Organizuota senųjų tradicijų renginys (Adventinė vakaronė) 1–10 klasių mokiniams. Organized old tradition event for students grades 5–10.
 1. Organizuota pilietinė akcija, skirta pagerbti Laisvės gynėjus „Nuoširdus Ačiū už laisvę“. Students participated in public event to remember freedom defenders „ Thank you for the freedom“.

As showed results of  survey, only 20,7 percent of our school children can offer any ideas how to solve school problems. Public ideas are only important during public holidays.

The aim of our actions was to involve the chilcren in public events in municipality and in the country, stimulate volunteering and how to implement those ideas.

 1. A club of riflemen’s was established in school and school started collaboration with Lithuanian Riflemen‘s Union.
 1. All students from classes 5 – 10 created public event and will implement them till the end of 2017.
 1. Students from 5th till 10th classes participated in quiz competition „I am Lithuanian“.
 1.  Students from the 8th class read a report in municipalities conference „Social activities: volunteering or duty“.
 1. 4 students were awarded for doing public deads.
 1. 8th class students had a joint lesson with the students from Prienai Islauzas school „How do we understand public spirit“.
 1. Members of the school union participated in conference „ I am a leader“ and read a report.
 1.  Day of tolerance was implemented, public ideas were presented on school windows.
 1.  Organized old tradition event for students grades 5–10.
 1. Students participated in public event to remember freedom defenders „ Thank you for the freedom“.

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 *************************************************************************************

 

 

 

17. KAZIMIERAS  DRIŽILAUSKAS   „Valstybinės šventės kitaip“ 

( Prienų „Ąžuolo“ progimnazija /  Prienai „Ąžuolas“ Progymnasium)

     Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios proga  „Ąžuolo“ progimnazijos 7-8 klasių mokiniams  pilietiškumo pamokos vyko Prienų rajono savivaldybėje.  Moksleiviai sužinojo, kokios yra  rajono savivaldybės funkcijos, buvo supažindinti su jos struktūra, veikla, sprendžiamomis problemomis. Prienų miesto mero kabinete vyko diskusijos. Meras domėjosi, kaip moksleiviai leidžia laisvalaikį, kokia prasminga veikla užsiima, o mokiniai klausinėjo mero, ar šis norėtų tapti Lietuvos prezidentu, kokią mato Prienų ir Lietuvos ateitį. Įdomus, turiningas ir informatyvus  susitikimas su Prienų miesto seniūnu paskatino mokinius labiau domėtis gimtojo miesto praeitimi, čia gyvenusių žmonių vertybėmis. Susitikimas prie arbatos puodelio su „Ąžuolo“ progimnazijos administracija buvo naudingas tiek mokiniams, tiek administracijai, nes padėjo labiau suprasti vieniems kitus. Šie netradiciniai šventiniai susitikimai – tikros mokinių pilietiškumo pamokos.

Different ways of celebration for Public holidays
7-8 classes of  “Ąžuolas” pre-gymnasium’s schoolchildren  on 16th of  February and 11th March had the lesson of citizenship in Prienai district municipality  on 16th February and 11th March. The schoolchildren learned what  the function of district are, they were introduced to the structure, activities and what kind of problems they solve. The discussions were held in the Mayor’s office. The mayor wanted to know how schoolchildren spend their free time, what   meaningful activities they are engaged in. The schoolchildren asked the mayor whether he would like to become the president of Lithuania, what is his opinion about the future of Prienai and Lithuania. The meeting with elder of Prienai city was an interesting, thoughtful and informative and it led to debate with schoolchildren’s more about the history of their native city and to hear about values of people who lived here. The meeting with administration of “Ąžuolas”  pre-gymnasium has been beneficial for both sides (the schoolchildren and the administration),  it helped to understand each other better. These untraditional festive meetings – the real citizenship lessons for schoolchildren.

      

2+

2 thoughts on “Gegužės 3 – 9 dienomis vyksta pilietiškiausio mokytojo rinkimai. Kviečiame aktyviai balsuoti !!!!”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *