Prienų „Ąžuolo“ progimnazija

 Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos vizitinė kortelė

           

 

 

 

 

 

  Prienų „Ąžuolo“ progimnazija teikia kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei pradinį išsilavinimą, vykdo pirmos dalies pagrindinio ir kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programas, sudaro sąlygas įvairiapusei saviraiškai, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius gebėjimus bei poreikius, rengia mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi.
Mokykloje 2016 – 2017 m. m. mokėsi 656 mokiniai. Sukomplektuota 30 klasių komplektų, tarp jų trys priešmokyklinio ugdymo grupės ir du jungtiniai pradinių klasių komplektai. Mokykloje dirba 66 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 15 pradinių klasių mokytojų, 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 34 mokytojai dalykininkai, 3 administracijos nariai.

 

Progimnazijoje ugdomos mokinių vertybinės nuostatos, leidžiančios tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, lavintis dabartiniam gyvenimui svarbius komunikacinius,  socialinius, sveikos gyvensenos gebėjimus, padedančios  įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę, bendravimo gimtąja ir užsienio kalba kultūrą, informacinį raštingumą, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą, perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros, demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus.

Siekiant ugdyti progimnazijos vertybes – patrauklumo, šiuolaikiškumo, atvirumo naujovėms ir kaitai –  prioritetai teikiami mokyklos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtojimui, partnerystės ryšių ir atvirumo siekiui. Šio prioriteto įgyvendinimui mokykloje realizuojama socialinės partnerystės sistema trimis lygmenimis:

  • Europiniu lygmeniu, kuris vystomas per įgyvendinamus ,,Erasmus+“ projektus. 2016-2017 m. m. progimnazija dalyvavo  keturiuose ,,Erasmus+“ projektuose;
  • nacionaliniu lygmeniu partnerystė plėtojama dalyvaujant mokyklų, pripažintų sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, veiklose;
  • rajoniniu lygmeniu, kuris vystomas pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis, dalyvaujant įvairiuose rajono renginiuose, akcijose.

Iš Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos išorinio vertinimo ataskaitos (2015-11-26 Nr. A-17):

,,Bendruomenė supranta progimnazijos svarbą ir reikšmę vietos aplinkai, stiprina mokyklos įvaizdį,

kuria ir puoselėja tradicijas. Progimnazijos veikla tenkina vietos bendruomenę, yra svarbi  ir aktyvi Prienų miesto visuomeninio gyvenimo dalyvė… Partnerystė su kitomis institucijomis įvairi ir lanksti. Progimnazija dalyvauja įvairiuose socialiniuose, mokomuosiuose, rajono bendruomenės, šalies ir tarptautiniuose projektuose, kurie turi įtakos mokinių mokymosi pasiekimams, pažangai, motyvacijai, aktyvina ir plečia mokinių formalųjį ugdymą, garsina mokyklos vardą ir yra stiprusis progimnazijos veiklos aspektas“.

Baltijos regiono tyrėjų asociacijos 2016 m. ir 2017 m. atliktų  tyrimų duomenimis nustatyti pilietiškumo ugdymo progimnazijoje teigiami  pokyčiai: padidėjo skaičius  mokinių, kuriems patinka eiti į mokyklą, padidėjo mokinių domėjimasis viešaisiais renginiais, dalyvavimo mokinių savivaldoje nuostatos. Padaugėjo mokinių, kurie teigiamai vertina teisingumą, kaip pilietiškumo dimensiją, sustiprėjo (7 proc.) pilietinio aktyvumo motyvas padėti, jeigu matytų, kad tikrai reikia pagalbos, išryškėjo visuomenei naudingos veiklos kaip pilietiškumo ugdymo teigiamas poslinkis, patriotiškumas – didžiavimasis savo mokykla, miestu, kad gyvena Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, padidėjo (vid. 4 proc.).  Pagerėjo mokinio aplinkos demokratiškumas, pastebimas  teigiamas pokytis ugdant pilietiškumą mokyklos renginiais.

 **************************************************************

PILIETIŠKUMO RENGINAI IR AKCIJOS 

Arbatos puodelis su administracija/A Tea Cup with Administration

Arbatos puodelis su administracija/A Tea Cup with Administration

***********************************************************************************

 

Savo elgesiu gamtoje būsiu pavyzdžiu kitiems

Savo elgesiu gamtoje būsiu pavyzdžiu kitiems

***********************************************************************************

 

Prize winners of the virtual fare nominated/Apdovanoti virtualios mugės prizininkai

Prize winners of the virtual fare nominated/Apdovanoti virtualios mugės prizininkai

***********************************************************************************

 

Battle of Intelligence „I am the Lithuanian Citizen“/Protų kovos „Aš – Lietuvos pilietis“

Battle of Intelligence „I am the Lithuanian Citizen“/Protų kovos „Aš – Lietuvos pilietis“

***********************************************************************************

 

Increasing generosity of members in „Let’s Share the Goodness“ event/Didėja akcijos „Pasidalinkime gerumu“ dalyvių dosnumas

Increasing generosity of members in „Let’s Share the Goodness“ event/Didėja akcijos „Pasidalinkime gerumu“ dalyvių dosnumas

***********************************************************************************

 

„Straw Boots“ in Italy

„Straw Boots“ in Italy

Etnografinė vakaronė „Tu man viena“

            „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją, minėjo etnografinėje vakaronėje „Tu man viena“ kartu su  Išlaužo ir Skriaudžių pagrindinių mokyklų atstovais.  Buvo bendrai parengta vakaronės programa,  skirta lietuvių kalbos dienoms paminėti, mokinių pilietinėms ir vertybinėms nuostatoms ugdyti, lietuvių tautiniam  paveldui, tradicijoms ir papročiams populiarinti.

Vakaronė viena iš renginių, kuria siekėme plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su partnerių mokyklų mokiniais ir mokytojais, kartu su mūsų mokykla dalyvaujančiais Erasmus+ programos projekte „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“.  Tai ir atsakas į projekto partnerio Baltijos regiono tyrėjų asociacijos vykdytą apklausą mokyklose, ką reikėtų daryti, kad pilietiškumo mokyklų bendruomenėse rastųsi daugiau. Nutarėme.

Mokytojai asmeniniu pavyzdžiu ir nusiteikimu puoselėdami  tautinę savigarbą, pagarbą savo šaliai, jos kultūrai ir kalbai, parengė vakaronės programą ir joje dalyvavo kartu su mokiniais.

Vakaronės vedėjos, lietuvių kalbos mokytoja Lina Venclovaitė ir 7b klasės mokinė  Milena Ruseckaitė, pristatė kolektyvus, jų atliekamas dainas,  žiūrovams – mokiniams, jų tėveliams ir svečiams – surengė viktoriną apie Lietuvą, jos istorines datas, atmintinas dienas. „Ąžuolo“ progimnazijos jaunieji dainorėliai atliko populiarias dainas apie Lietuvą, patriotines  lietuvių liaudies dainas. Žodžio teatro būrelio narių  parengta literatūrinė kompozicija atskleidė, kokia graži ir vaizdinga lietuvių kalba. Iš Skriaudžių pagrindinės mokyklos atvykęs, lino rūbais pasipuošęs vaikų kolektyvas „Tututis“ sužavėjo etnografinėmis dainomis ir šokiais.

Pertraukos metu šeimininkai ir svečiai mokyklos valgykloje  vaišinosi  Lietuvos regionų etnografiniais valgiais, gira ir kisieliumi.  Skanavo ne tik bandeles su įvairiais įdarais, žagarėlius, obuolius, naminę duoną su padažais,  bet ir  krosnyje keptų bulvinių bandų ir dešrelių su troškintais kopūstais. Vakaronės dalyviai turėjo progos įsitikinti, kaip sočiai po pasninko mėgo pavalgyti senovės lietuviai.

Pasisotinus programą tęsė Išlaužo pagrindinės mokyklos solistai ir ansamblis. Liaudiškoje vakaronėje buvo prisiminti smagūs lietuvių liaudies šokiai, žaidimai ir rateliai.

Dalyvių rankomis supintos Lietuvos vėliavos spalvų juostos vainikavo šventę.

**************************************************************

Pavyzdžiai, atspindintys vaikų buvimą kartu (bendros akcijos, renginiai)

 

Labdaros akcijos „Pasidalinkime gerumu“ dalyvių dosnumas

 

„Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenei jau tapo tradicija rengti labdaros akciją „Pasidalinkime gerumu“ Maltos ordinui paremti.

Pirmasis akcijos renginys vyko  2016 m. gruodžio 15 d.  progimnazijoje –  tai   Kalėdinė labdaros  mugė, kurioje rankdarbiais, kepiniais, molinukais ir kitais darbeliais prekiavo ne tik progimnazijos bendruomenės nariai, sveikuolių klubas „Versmenė“, bet  ir projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ partneriai –  Išlaužo pagrindinės mokyklos atstovai. 

Kalėdų išvakarėse mokinių tėveliai ir svečiai vos tilpo mokyklos aktų salėje, kur 300 mokinių vaidino muzikinėje pasakoje „Nauji karaliaus drabužiai“. Mokinius vaidinimui rengė 17 muzikos, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų.

Šventiniame koncerte  Lietuvos Maltos ordino jaunųjų maltiečių vadovas Vaidas Tumėnas padėkojo progimnazijos bendruomenės nariams už gerumą ir dosnumą, supratingumą ir norą pagelbėti žmonėms, kuriems labai reikalinga pagalba.

Akciją užbaigė progimnazijos mokinių choras, kuris 2016 m.  gruodžio 24 d. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje  giedojo šv. Bernelių mišiose, po kurių buvo renkamos aukos.

2016 m. gruodžio mėn. vykusių akcijos renginių metu iš viso buvo surinkta 1339,02 euro, tai 221,80 euro daugiau  nei 2015 m.  Nuo 2017 m. pinigai,  paaukoti Maltos ordino veikloms paremti, naudojami Prienuose pagalbos teikimui  nepasiturintiems, vienišiems  pagyvenusiems žmonėms.

 

 

 

 

 

**************************************************************


Protų kovos „Aš – Lietuvos pilietis“

 

Kiekvienais mokslo metais progimnazijos mokinių taryba organizuoja protų kovas. Šiemet  tai programos  Erasmus+ projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ renginys, skirtas Lietuvos valstybinėms šventėms – Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti. Ir pasirengimas šioms protų kovoms  vyko kitaip nei ankstesniais metais.  Aštuntųjų klasių mokiniai patys pasirinko komandos narius ir pakvietė dalyvauti mokytojas, kurias gausus žiūrovų būrys pasitiko plojimais  – progimnazijos direktorę Ireną Tarasevičienę, anglų kalbos mokytojas – Gintvilę Buitkuvienę, Viliją Bičinskienę ir Sonatą Pikienę, istorijos mokytoją Vidą Milkevičienę, pradinių klasių mokytoją Rimą Lyberienę ir socialinę pedagogę Vaigą Šimukaitę.

Protų kovose panoro dalyvauti septynios komandos po penkis narius: penktokas, šeštokas, septintokas, aštuntokas ir mokytojas. Keturis turus po 10 klausimų ir užduočių protų kovoms parengė mokinių tarybos veiklų organizatorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui. Komandos atsakinėjo į įvairius klausimus iš Lietuvos istorijos, Prienų ir progimnazijos savivaldos, piešė progimnazijos emblemą, sudarinėjo žodžius iš žodžio Marcinkevičius.  Renginį vedė mokinių tarybos nariai. Komandos pasirinko įdomius,  intriguojančius pavadinimus.

Vertinimo komisijoje dirbo mokinių tarybos pirmininkė, aktyvo narė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė.

Nesudėtinga buvo nustatyti I vietos laimėtoją – „Klausimų laužytojų“ komandą,  kuri pirmavo 4 taškais. Kadangi buvo komandų, kurios surinko vienodai taškų, tai vertinimo komisija nusprendė skirti tris II ir dvi III vietas. Visi protų kovų dalyviai apdovanoti Padėkos raštais.

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių tarybos pranešimas „Mokinių tarybos veiklos sėkmės istorijos“ Išlaužo pagrindinės mokyklos  mokinių savivaldos konferencijoje  „Aš lyderis“

 

Virtuali mugė

           Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ įgyvendinimo  darbo grupė, siekdama, kad projekto partnerių bendradarbiavimas keltų teigiamas emocijas ir stiprintų tarptautinius ryšius, pakvietė  partnerių mokyklų mokinius dalyvauti virtualioje mugėje, susipažinti ir išrinkti projekto svetainėje www.plum.lt sukurtoje elektroninėje parduotuvėje patraukliausias  prekes, kuriomis prekiavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir Išlaužo pagrindinės mokyklos  mokiniai akcijos „Pasidalinkime gerumu“ Kalėdinėje labdaros mugėje. „Pirkti“/balsuoti už labiausiai patikusius  saldumynus, kepinius, aksesuarus, rankdarbius ir kitus  gaminius mokiniai galėjo jiems patogiu metu  2017 m. sausio mėnesį.  Vienas mokinys galėjo rinktis ne daugiau  kaip 5 pirkinius.  Pasirinkimai buvo labai reikšmingi, nes padėjo  išaiškinti virtualios mugės prizininkus.

Vertinimo komisija – Rima Juodsnukienė, Živilė Bendinskaitė ir Vaida Skaisgirienė, Erasmus+ programos projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“  įgyvendinimo  darbo grupės narės, paskelbė virtualios mugės nugalėtojus. Daugiausiai internetinėje projekto partnerių mokyklų mokinių virtualioje mugėje balsų surinkusias prekių nuotraukas suskirstė į tris grupes: kepiniai, rankdarbiai ir dekoracijos. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 8a klasės mokinė Emilija Biesevičiūtė už  kepinius „Besmegeniai“ bei „Kalėdiniai sausainiai“ laimėjo I ir II vietas, už dekoraciją „Vainikėlis“ laimėjo I vietą; 5a klasės mokinys Aldas Krapavičius už rankdarbius  „Vaškinės žvakutės“ laimėjo I vietą; 5a klasės mokinė Urtė Lukšaitė už rankdarbius  „Žiemos pasaka“  laimėjo II vietą; 5b  klasės mokinys Arnas Biesevičius už  dekoraciją „Šventinis vainikas“ laimėjo II vietą; 2c klasės mokinys  Dovydas  Masys už kepinius „Šokoladiniai keksiukai“  laimėjo III vietą; 1a klasės mokinys  Povilas Muliuolis už dekoraciją „Kalėdinė eglutė“  laimėjo III vietą. Keramikos būrelio mokiniai apdovanoti Padėkos raštu ir kolektyvine dovana už rankdarbius „Kalėdiniai žaisliukai“.

Išlaužo pagrindinės mokyklos 3 klasės mokinei Saulei Baranauskaitei už „Kalėdinę dekoraciją“ skirta III vieta ir 9 klasės mokinei Gabijai Kemežytei už rankdarbius „Rūbeliai puodeliams“ –  III vieta.

Virtualios mugės prizininkai apdovanoti asmeninėmis dovanomis ir Padėkos raštais su  gaminių nuotraukomis, už kurias jie surinko daugiausiai projekto partnerių mokyklų mokinių balsų.

**************************************************************

Akcija „Darom 2017“

 

Darnus progimnazijos mokinių ir mokytojų darbas senosiose Prienų kapinėse akcijos „Darom 2017“ metu  dar labiau sutelkė bendruomenės narius.

—————————————————————————————————–

 

**************************************************************

Etnografinė vakaronė „Tu man viena“

 

           „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją, minėjo etnografinėje vakaronėje „Tu man viena“ kartu su  Išlaužo ir Skriaudžių pagrindinių mokyklų atstovais.  Buvo bendrai parengta vakaronės programa,  skirta lietuvių kalbos dienoms paminėti, mokinių pilietinėms ir vertybinėms nuostatoms ugdyti, lietuvių tautiniam  paveldui, tradicijoms ir papročiams populiarinti.

Vakaronė viena iš renginių, kuria siekėme plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su partnerių mokyklų mokiniais ir mokytojais, kartu su mūsų mokykla dalyvaujančiais Erasmus+ programos projekte „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“.  Tai ir atsakas į projekto partnerio Baltijos regiono tyrėjų asociacijos vykdytą apklausą mokyklose, ką reikėtų daryti, kad pilietiškumo mokyklų bendruomenėse rastųsi daugiau. Nutarėme.

Mokytojai asmeniniu pavyzdžiu ir nusiteikimu puoselėdami  tautinę savigarbą, pagarbą savo šaliai, jos kultūrai ir kalbai, parengė vakaronės programą ir joje dalyvavo kartu su mokiniais.

Vakaronės vedėjos, lietuvių kalbos mokytoja Lina Venclovaitė ir 7b klasės mokinė  Milena Ruseckaitė, pristatė kolektyvus, jų atliekamas dainas,  žiūrovams – mokiniams, jų tėveliams ir svečiams – surengė viktoriną apie Lietuvą, jos istorines datas, atmintinas dienas. „Ąžuolo“ progimnazijos jaunieji dainorėliai atliko populiarias dainas apie Lietuvą, patriotines  lietuvių liaudies dainas. Žodžio teatro būrelio narių  parengta literatūrinė kompozicija atskleidė, kokia graži ir vaizdinga lietuvių kalba. Iš Skriaudžių pagrindinės mokyklos atvykęs, lino rūbais pasipuošęs vaikų kolektyvas „Tututis“ sužavėjo etnografinėmis dainomis ir šokiais.

Pertraukos metu šeimininkai ir svečiai mokyklos valgykloje  vaišinosi  Lietuvos regionų etnografiniais valgiais, gira ir kisieliumi.  Skanavo ne tik bandeles su įvairiais įdarais, žagarėlius, obuolius, naminę duoną su padažais,  bet ir  krosnyje keptų bulvinių bandų ir dešrelių su troškintais kopūstais. Vakaronės dalyviai turėjo progos įsitikinti, kaip sočiai po pasninko mėgo pavalgyti senovės lietuviai.

Pasisotinus programą tęsė Išlaužo pagrindinės mokyklos solistai ir ansamblis. Liaudiškoje vakaronėje buvo prisiminti smagūs lietuvių liaudies šokiai, žaidimai ir rateliai.

Dalyvių rankomis supintos Lietuvos vėliavos spalvų juostos vainikavo šventę.

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

PRIENŲ „ĄŽUOLO“  PROGIMNAZIJA

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai,

 Kovo 11-ajai, lietuvių kalbos dienoms  paminėti skirtos etnografinės vakaronės „Tu man viena“

scenarijus

2017  m. kovo 3d.

I dalis

Aš:  Būkit pasveikinti, visi, dideli ir maži,  dalyviai, žiūrovai  susirinkę į etnografinę vakaronę TU MUMS  VIENA.   Būkit pasveikinti, brangūs svečiai,  atvykę  iš Išlaužo Ir Skriaudžių  mokyklų. Būkit pasveikinti, visi, kas  myli dainą, šokius, žaidimus, lietuvišką žodį.

MILENA. Susirinkome į gausų būrį, kuriame šį vakarą dainuosime, judėsime, pasakosime, šoksime, skanausime etnografinių regionų patiekalus,  žaisime, tad praleiskime šią valandą visi linksmai, sukurkime sau ir kitiems šventę.

AŠ:  Na, o kad  vakaronėje  nepritrūktumėme dainų ir šokių,  su Jumis  Milena ir Lina (prisistatymas).

Aš: TU MUMS VIENA. Viena  kalba, viena tėvynė.  Milena, kas tau yra VIENA?

Milena:  Mama, kalba, Viena  tėvynė – Lie-tu-va. Lietuva,  kai žydi  vyšnios ir kvepia obuoliais, kai turiu kam paduoti ranką, kai namuose manęs laukia šeima, kai didžiuojuosi savo  miestu, kai leidžiu vasaras  prie Nemuno, kai  dainuoju lietuvių liaudies, o svarbiausia, kad kalbu lietuviškai – tai man Lietuva.

Aš: Na, o ką apie Lietuvą kalba  mūsų mažieji vakaronės dalyviai, mes ir išgirsime jų dainą Nupiešiu Lietuvą“ ( Lina S.)

Aš:  Neseniai šventėme Lietuvos gimtadienį vasario 16 d., o už savaitės kovo 11 d.  vėl kelsime trispalves ir švęsime dar vieną valstybės šventę.

Milena : Taip, kovo 11- oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Manau, kiekvienam iš mūsų turėtų būti svarbi šventė, tad neleiskim to užmiršti nei sau, nei mūsų artimiesiems. Didžiuokimės, kad esame lietuviai, ir niekam neleiskime iš mūsų atimti to, ką mums suteikė tėvai, seneliai – neleiskime atimti mūsų laisvės.

Aš: mes  turime kiekvienas saugoti savo tėvynę ir tikiu, kad šiame gausiame būryje užaugs ne  vienas karys, kuris ją saugos ir gins.

Milena: tad kviečiame berniukų chorą, kuris balnos žirgus ir jos ginti tėvynės.

Daina“ Balnokit broliai žirgus“ (Lina S.)

Aš:  taip jau atsitiko, kad šiandien  pats pirmasis kovo penktadienis ir kovo 3 d.

Milena. Taip, kovo 3 diena, penktadienis.  Be aš dar žinau, kad kovo 3 diena yra nepaprasta  diena.   1986 m. buvo  nutarta, kad  būtinai šią dieną reikia paminėti.

Aš:  Aš dar galiu pridurti, kad šių metų sausio 12-18 d. vyko 48-asis Tarptautinio Rašytojų klubo kongresas, kuriame ir buvo nuspręsta  kasmet minėti  šią šventę.

Milena:  Taigi, metas pasukti savo galveles ir atsakyti į klausimą:

Klausimas : Kokia diena minima kovo 3 d.  (galime duoti užuominą, kad tai susiję su kalba ir literatūra). Kas pirmasis žino atsakymą, kelia ranką ir prizas. PRIZAS

Aš:  KOVO 3-OJI TARPTAUTINĖ RAŠYTOJŲ DIENA.

Milena:  Manau, kad be rašytojų nebūtų knygų.  Justinas Marcinkevičius  rašė:  „Rašytojas turi būti sudėtas tarsi iš dviejų žmonių. Vienas vedžioja jo ranką, kitas stengiasi ją sulaikyti“.

Aš : Mes prisiminėm rašytojus, o  ar tu skaitai, pavyzdžiui, poeziją?

Milena:  Skaitau ir galiu padeklamuoti:

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,

Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva

Čia broliai  artojai lietuviškai šneka,

Čia skamba po kaimus Birutės daina.

Aš: Kieno tai žodžiai? (Maironis. Kur bėga Šešupė) PRIZAS

Milena : KOVO 21 – POEZIJOS DIENA.

Aš: šis eilėraštis be galo gražus ir jis pavirtęs į gražią melodingą dainą.  Tad ir pasiklausykime dainos, atliekamos pagal Maironio sukurtus žodžius „Kur bėga Šešupė“ ( Ina).

Aš: Lietuva garsi ne tik savo skambiomis dainomis, eilėraščiais. Ji stebina visus savo grožiu, nepaprasta gamta. Kiek daug sukurta gražių eilių, surimuota posmų apie mūsų Lietuvos gamtą.

Milena:   prieš kelias dienas pas mus atkeliavo pavasaris, kuris jau budina  užmigusią gamtą, ragina keltis. O apie ką  dainuojama lietuvių   liaudies dainoje  „Išėjo tėvelis į mišką“ (Alma L.)  pasiklausykime.

Aš: Su tėvyne, su gamta skamba dar viena daina „Už žalių miškelių“ (Ina).

Aš : turime daug dainų apie gamtą, kuriose apdainuotas Nemunas, šilas, tėviškės kloniai, laukai

Milena: norėčiau išgirsti dainą apie gėles.

Aš: Daina „Laukų gėlė“ (Alma L.)

Aš : meilę, pagarbą savo kraštui, Lietuvai mes turbūt išreiškiame ne tik dainomis, bet ir savo poelgiais, veiksmais.  Prie to prisidedate ir Jūs, kiekvienas iš  čia sėdinčių šioje salėje, kada pasipuošėte geltonos, raudonos ir žalios spalvos drabužiais ir tautiniais.

Šį  vakarą nuskambėjo ne viena daina apie Lietuvą. Tad šiandien galime didžiuotis savo gimtąja lietuvių kalba, kuri be galo vaizdinga, emocinga.  Kalba kuria mes  juokaujame, kreipiamės, atsisveikiname, bendraujame sveikinamės, rašome…

Milena: OOO… galėtumėme  vardinti ir vardinti daug gražių dalykų, kuriuos gali padaryti tik mūsų  kalba, mūsų žodžiai.

Aš: tad kviečiame į sceną  mūsų progimnazijos „Žodžio teatrą“, (Irena D.)  kuris….

Milena:    apie kalbą ir žodžius papasakos …..judesiu ir vaidyba.

Irenos Žodžio teatro kompozicija.

Aš:  mes žinome, kad mūsų svečiai taip pat atvežė dovanų – pasakų, šokių ir dainų, kurias nekantrauja mums ir padovanoti, tad kviečiame svečius iš Skriaudžių.

Aš:   Dėkojame svečiams už  gražią pasaką, šokį ir dainą.  Atėjo metas  atsipūsti, pailsėti.

Tad visus dalyvius, svečius kviečiame prie vaišių stalo, paragauti ir paskanauti ….

Skubame pristatyti šio vakaro meniu (patiekalų pristatymas).

II dalis

Milena:  Šiandien mes turime daug gražių dainų, kurios sukurtos ne tik liaudies, bet žmonių, kurie vadinami   kompozitoriais. Dainos, kurios taip pat linksmos, gražios.

Aš:  Gražių dainų puokštę atvežė svečiai. Kviečiame svečius iš Išlaužo ir su nekantrumu laukiame jų pasirodymo.

AŠ: Jau mūsų seneliai jautė žodžio skonį burnoj. Jie mokėjo pasaką pasekti, mįslę įminti, paukščio giesmelę pamėgdžioti, žaidimą pažaisti, greitakalbę – greit greit pasakyti. Mūsų seneliai mokėjo pašmaikštauti, pajuokauti, vienas iš kito nepiktai pasijuokti, pasišaipyti… Vienu žodžiu – neieškodavo žodžio kišenėje.

Milena: tad atėjo metas linksmybėms. Gana sėdėti, reikia pakrutėti.

Aš: kviečiame mokytojas Dovilė ir Almą, kurios su savo mokinukais pamokins šokių.

Šokiai (Dovilė ir Alma )

Milena : žinau, kad labai yra įdomus žaidimas „Pynimas“,  kurį  moka tik  mokytojas Kazimieras.

Kazimiero žaidimai.

Milena : Tai gražiai mane augino/ Laukas, pieva, kelias, upė. / Tai gražiai už rankos vedė vasaros diena ilga. /Tai gražiai lingavo girios, uogų ir gegučių pilnos. Tai gražiai saulutė leidos, atilsėlį nešdama./ Tai gražiai skambėjo žodžiai: laukas, pieva, kelias, upė. /Tai gražiai iš jų išaugo vienas žodis: Lietuva.

Aš: Lietuvių liaudies išmintis byloja: yra pradžia

Milena: yra ir pabaiga.

Atsisiveikinimo žodžiai (direktorė I. Tarasevičienė ir pavaduotoja ugdymui  V. Zdanienė).

**************************************************************

——————————————————————————————————————

Mokytojų bendrystė (veikimas kartu, bendradarbiavimas)

Savo elgesiu gamtoje būsiu pavyzdžiu kitiems

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, vadovaujami mokytojų Zitos Dobilienės,  Ramutės Kuncevičienės ir Virginijos Deltuvienės,  2017 m. kovo 21 d. susitiko ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, norėdami atkreipti dėmesį

į aplinkos užterštumo ir ekologiškumo problemą.

Abiejų  mokyklų, „Erasmus+“ programos projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ partnerių,   priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos suplanavo veiklas  ,,Aš rūšiuoju,  rūšiuok ir tu“, kurias vykdė  nuo mokslo metų pradžios. Artėjant Žemės dienai priešmokyklinukai jautriai sureagavo į gautą  „Žemės prašymą“, kuriame rašoma „žmogau, išsaugok mane ateinančioms kartoms“. Padedami mokytojų ir tėvelių vaikai surengė pilietinę akciją ,,Laiškas žemei“, kurios metu ugdytiniai daugiau sužinojo apie žmogaus ir gamtos ryšį, aplinkos užterštumą, ekologiškumą. Iš atliekų gamino suvenyrus, žaislus, lėktuvėlius, gėles ir gyvūnus.

Susitikimo metu vaikai surengė savo darbelių parodėlę, mokėsi rūšiuoti atliekas, kūrė plakatą, žaidė, bendravo, rašė laišką žemei. Priešmokyklinukai džiaugėsi, kad žemelė teikia pastogę net mažiausiam padarėliui,  užaugina tiek daug  augalų, gyvūnų, o svarbiausia – vaikų.

Vaikai sakė, kad myli ir brangina žemę, žada ją  ginti nuo tų, kurie  ją bjauroja. Pasižadėjimą  savo elgesiu gamtoje  būti pavyzdžiu kitiems primins medalis, kurį kiekvienam vaikui padovanojo progimnazijos mažųjų mokytojos.

Akcija baigėsi, bet noras padėti gamtai ir bendradarbiavimo tęstinumas tarp dviejų mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir mokytojų  liko.

 

**************************************************************

—————————————————————————————————————–

 

P

**************************************************************

————————————————————————————–

Organizacijų tinklai

 Skautų veiklos

 

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos skautų būrelis yra Prienų skautų tunto padalinys, todėl dalyvauja visose tunto sueigose ir renginiuose. 2016 m. spalio mėn. progimnazijos skautai organizavo rudeninę Prienų skautų tunto sueigą „Padėkime draugui“, kurios metu jaunesnieji skautai mokėsi pamatyti, suprasti šalia esantį draugą. Daugelį skautoramose atliekamų užduočių mokiniai turėjo padaryti kartu su draugu.

Kalėdinėje sueigoje, kuri vyko Išlaužo pagrindinėje mokykloje, padedami vyresniųjų skautų, jaunesnieji gamino kalėdinius sveikinimus.

2016 m. gruodžio 17 d. kartu su skautais iš Veiverių po Prienų miestą nešiojome Betliejaus taikos ugnį, dalinome ją įstaigoms, miesto žmonėms.

2016 m. vasario 15 d. vykome į Išlaužo pagrindinę mokyklą, kur dalyvavome netradicinės ugdymo dienos užsiėmimuose ir mokėme bendruomenės narius šokti pačių išmoktus lietuvių liaudies šokius. Dalyvavome dviejų dienų sueigoje, skirtoje Vasario 16 – ajai paminėti.

2017 m. kovo 3 d. dalyvavome progimnazijoje organizuotoje vakaronėje „Tu mums viena“, kartu su liaudies šokių būrelio nariais dalyvius mokėme šokti folklorinius lietuvių liaudies šokius.

Kiekvienais metais dalyvaujame skautiškos dainos konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“, kuriame būtinai turime išmokti ir padainuoti savo krašto liaudies dainą. Džiaugiamės, kad kasmet esame vieni iš konkurso nugalėtojų.

Kassavaitinėse sueigose mokomės padėti vieni kitiems, išgirsti vieni kitus žaidžiant skautiškus žaidimus ar atliekant įvairias užduotis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

Jaunieji Maltiečiai  Sriuba senoliams ir kitos Jaunųjų maltiečių veiklos

 

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Jaunųjų maltiečių grupė susikūrė prieš metus laiko. Šiuo metu grupę sudaro  aštuoniolika savanorių, kurie negailėdami savo laikų ir jėgų skuba pas tuos, kuriems reikalinga pagalba, rūpestis, šiltas  ir jautrus žodis.

Nuo šių metų sausio mėnesio Prienų mieste pradėtas vykdyti projektas „Maistas ant ratų“. Tai vienas seniausių maltiečių projektų, kai vienišų ligotų senelių namus du kartus per savaitę pasiekia karšta sriuba,  simboliškai vadinama „Maltiečių sriuba‟. Tad MOPT savanorėms padeda ir mūsų progimnazijos Jaunieji maltiečiai, kurie skuba pas senolius, kuriems reikia ne tik karšto dubenėlio sriubos, bet ir šypsenos,  pabendravimo, pabuvimo su tuo, kas tave išgirs ir išklausys. Kiekvienas maltiečio apsilankymas senelių namuose yra laukiamas ir be galo  svarbus.

Balandžio 8 d. Jaunieji maltiečiai dalyvavo pavasarinėje „Maisto  banko“ akcijoje, kurios metu  rinko produktus savo globojamiems senoliams. Prieš Velykas juos aplankė, apkabino, pasveikino su  artėjančiomis šventėmis  ir įteikė maisto paketų dovanėles. Šilti  apsilankymai pralinksmino senelius, atnešė pavasariškos nuotaikos ir šilumos, kuri sušildė jų širdis ir padėjo suprasti, kad jie neužmiršti ir tikrai nėra vieniši.

Jaunieji maltiečiai  yra nuolatiniai pagalbininkai Prienų globos namuose, kuriuose visada laukiama jų pagalba ir dėmesys. Mokiniai su savanorėmis mokytojomis  padeda tvarkyti aplinką, biblioteką, su globos namų gyventojais gamina rankdarbius, sutvarko anapilin išėjusiųjų kapus. Rengia ir organizuoja koncertus, kurie kaskart praskaidrina ten gyvenančiųjų kasdienybę, atneša jautrių emocijų akimirkų, džiaugsmo. O ir patys seneliai pamoko Jaunuosius maltiečius, pasidalina savo gyvenimiška patirtimi,

Liaudies išmintis byloja: „Daryk gera  kitiems, ir gėris sugrįš dvigubai“.

 

 

 

**************************************************************

 

 

0